Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev OŠ Ob Dravinji v šolskem letu 2023/2024 sestavljajo:

ODDELEKPREDSTAVNIK
1. aSintija Šuligoj
1. bPetra Brdnik Juhart
2. aValentina Adam
2. bBoris Petek
3. aBorut Korošec
3. bMarija Pokmajević
4. aTomaž Onič
4. bMargareta Obrovnik Hlačar
5. aDarja Drobne Gačnik
5. bMateja Kolar
6. aMarija Kukovič
6. bToni Stanojević
6. cAmadej Škornik
7. aKatja Škof Žavcer
7. bMatic Petraš
7. cRobin Krančan
8. aAnita Peček Stramšak
8. bLovrencija Titan
8. cJerneja Raduha
9. aMiroslav Sabo
9. bAndrej Šelih
9. cMaja Olup
Tepanje 1. rRomina Breznik
   Tepanje   2. rMarko Krajnc
Tepanje 3. rAnja Strmšek
Tepanje 4. r in 5. rLavra Marinko, Primož Punčuh