Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec oziroma v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu oziroma šoli (otrokom, učencem, vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

 • učenja in poučevanja (oziroma igre in poučevanja v vrtcu),
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oziroma kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu),
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda v šolo)
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Vir: Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli)

Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata psihologinja Dragica Taks Rutar in pedagoginja Suzana Kovše.

Delovni čas šolske svetovalne službe je vsak dan od 8.00 do 14.00 in v času popoldanskih govorilnih ur.


VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE OB DRAVINJI

(šolsko leto 2019/2020)

 

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K).

 

Vpis (44. člen)

 

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis (45. člen)

 

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 

V mesecu februarju 2020 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.


Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja (47. člen)

 

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Šolski okoliš (48. člen)

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Prepis na drugo osnovno šolo

 

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

 • vpišete otroka pri nas,
 • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedite razloge za prešolanje.

 

Zdravniški pregled

 

Zdravniški pregled se opravlja pri šolski zdravnici dr. Dragici Mitrovi v ZD Slov. Konjice. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 03 758 17 08.

 

Kontaktna oseba

 

Dragica Taks Rutar, šolska svetovalna delavka, vodi vpisni postopek in za več informacij je dosegljiva na telefonsko številko 03 757 27 33 ali na elektronsko pošto dragica.taks-rutar@obdravinji ali osebno po predhodnem dogovoru v pisarni šolske svetovalne delavke.

 

Obrazci, ki so potrebni za vpis:

 • vpisni list,
 • soglasje za obdelavo in zbiranje podatkov,
 • prijava v oddelek jutranjega varstva in oddelek podaljšanega bivanja,

so na voljo pri svetovalni delavki ob vpisu.

DOKUMENTI:

 


 

 

UČNE TEŽAVE

 PREPOZNAVANJE UČNIH IN DRUGIH TEŽAV

Starši in/ali učitelji so običajno prvi, ki opazijo določene posebnosti in ovire, s katerimi se otrok sooča tekom učenja in sodelovanja pri pouku in doma. V primeru opažanj težav, ki so prisotne v več okoljih (doma, v šoli, v prostočasnih dejavnostih) in daljše časovno obdobje, je potrebno poiskati pomoč in prepoznati naravo težav, prisotnih pri otroku.

Po posvetu s starši, otrokovim učiteljem in svetovalno službo ter ob privolitvi staršev psihologinja ali specialna pedagoginja izvede postopke za diagnostiko učnih in drugih težav. Na podlagi rezultatov in ugotovitev pripravi prilagoditve in predloge pomoči otroku za starše in učitelje.

Predlaga lahko tudi nadaljnjo obravnavo v zunanjih institucijah:

 • pomoč v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor,
 • vložitev zahteve za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu za šolstvo,
 • usmeritev v druge institucije, odvisno od narave otrokovih težav.

 Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)

Učenci z učnimi težavami, ki jih predlagajo razredniki, učitelji ali svetovalna služba, se lahko s pisnim soglasjem staršev vključijo v individualno in skupinsko učno pomoč, ki se izvaja v obsegu ene šolske ure tedensko pred, med ali po pouku. ISP je namenjen učencem s težavami na različnih področjih učenja, ki redno obiskujejo dopolnilni pouk, vendar pa njihove težave ne izzvenijo, pač pa se kaže potreba po intenzivnejši obravnavi in strokovni pomoči.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kadar individualna in skupinska učna pomoč učencu ni dovolj pri doseganju minimalnih ciljev pri pouku, se staršem predlaga začetek postopka usmerjanja.

Usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se izvaja na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Ure DSP izvajajo:

Jožica Založnik – specialni pedagog

Dragica Taks Rutar – psiholog

Suzana Kovše – pedagog

Kaja Bicskey – pedagog


NADARJENI UČENCI

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Ti učenci niso neka homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno.

Najbolj tipične so naslednje:

Miselno-spoznavno področje

 • razvito divergetno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija),
 • razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

Učno-storilnostno področje

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.),
 • motorična spretnost in vzdržljivost.

Motivacija

 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznoliki in močno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

Socialno-čustveno področje

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek za pravičnost,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je nadarjen.

V šolskem letu 2019/2020 vodita delo z nadarjenimi učiteljica Tina Esih in pedagoginja Suzana Kovše.

ODKRIVANJE NADARJENIH

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in starši. Vsak od njih lahko prispeva koristne informacije.

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Učitelji kot nadarjene predlagajo učence, v katerih vidijo potencial na posameznem področju. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidenco evidentiranih učencev vodi šolska svetovalna služba.

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

 • Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja:
 • razumevanje in pomnjenje snovi,
 • sposobnost sklepanja,
 • ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija),
 • motiviranost in interesi,
 • vodstvene sposobnosti,
 • telesno-gibalne sposobnosti,
 • izjemni dosežki (performance) na različnih področjih (umetniških, praktičnotehničnem in drugih področjih).

Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko neoporečni instrumenti, ki zajemajo zgoraj navedena področja.

 • Test sposobnosti – individualni ali skupinski test (npr. WISC, Ravenove progresivne matrice …; priporočljivi so individualni testi).
 • Test ustvarjalnosti – (npr. Jellen-Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja …).

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših rezultatov evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti (ustreznost ocene presodi šolska svetovalna služba skupaj z učiteljem, ki je učenca ocenil).

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec.

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka (evidentiranje ter seznanitev in mnenje staršev). V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka (identifikacija) ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba.

(Vir: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 11. 2. 1999)


DELAVNICE

V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (na primer pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). V drugi in tretji triadi naj bi se delo z nadarjenimi razširilo tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije.

V šolskem letu 2019/2020 na šoli organiziramo za nadarjene učence delavnice iz različnih področij:

 • Učenje znakovnega jezika (Katarina Fijavž);
 • Ko neznano postaja vse bolj znano … (astronomija + obisk Ksevta; Stanko Polanec);
 • Predstavitev ameriškega nogometa (Karsten Opraus);
 • Likovna »ustvarjalnica« mladih (Mateja Zrnec);
 • Kamišibaj gledališče (Jerneja Menzinger);
 • Darila za učitelje (Jerneja Menzinger);
 • Osnove fotografije (Robert Zrnec);
 • Izdelajmo darilo (za Gregorjevo, materinski dan) iz lesa (Stanko Polanec);
 • »Božičkova delavnica – izdelava soli, krem in kroglic« (Urška Ribič Hribernik);
 • Zabavni poskusi v kemiji (Urška Ribič Hribernik);
 • Naučimo se narediti popoln souffle (Brina Meško);
 • Jezik vseh jezikov ‒ osnove latinščine (Matej – Brigita Berglez);
 • Naučimo se osnov albanščine (učenci iz Albanije);
 • Zumbajmo skupaj (Katarina Konec);
 • Računalnik je lahko tudi koristen – osnove programov Word, Powerpoint in Excel (Mihael Stampfer);
 • Mozart za en dan – skomponiraj svojo pesem (Janja Stampfer);
 • Kako so računali v starem veku (Jana Novak Vehovar);
 • Izdelava domače kozmetike (Jana Novak Vehovar);
 • Ekvatorialna sončna ura za domačo uporabo (Jana Novak Vehovar);
 • Interaktivne delavnice Mladinskega centra Dravinjske doline (metode: timsko delo, izdelava plakatov, fizična aktivnost, diskusija, možgansko viharjenje, igra vlog, študija primerov, delo v dvojicah, individualno delo, umetniško ustvarjanje, job shadowing, uporaba multimedijske tehnologije idr.):

‒   mentalno zdravje

‒   medkulturnost

‒   aktivna participacija in državljanstvo

‒   ekologija

‒   učinkovita komunikacija

‒   solidarnost

 • Delavnice Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče

‒   Izdelava makete na drugačen način

‒   Modelarstvo: RC letalo

‒   Virtualni svet

‒   Pnevmatski namizni nogomet

‒   Natisnimo si svoj izdelek s 3D-tiskalnikom

‒   Osnove retorike

‒   Story cubes

‒   Kodiranje

‒   Theater

 • TPO z AED (Zdravstveni dom Slovenske Konjice);
 • Noč branja (4. in 5. razred) (Urška Jurak, Tamara Jegrišnik, Bernarda Rebernak, Sonja Rak Založnik, Jasmina Vodovnik, Urša Sovič);
 • Izdelava iger Podnebne spremembe (Sonja Rak Založnik);
 • Po Minattijevih stopinjah (vodenje učenci za učence) (Tina Esih);
 • »Le vkup, le vkup uboga gmajna!« (obletnica vseslovenskega kmečkega upora) (Helena Pačnik, Katja Holobar v sodelovanju s TIC Slov. Konjice);
 • Jezikovni tabor – sobotna šola (Katja Kranjc, Brigita Berglez);
 • Napiši svoje ime s kaligrafsko pisavo (Bernarda Rebernak);
 • Po poteh Hobita (branje knjige, ogled posnetka) + Nova Zelandija – potopisno predavanje (Aleksandra Verbošt, Jasmina Bogataj);
 • Učenje španščine (Aleksandra Verbošt);
 • Spoznavanje Velike Britanije z native speakerjem (Katja Kranjc);
 • Obisk z japonske ambasade;
 • Igre preteklosti (Marija Kuzman Vilič).

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih

predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na Osnovni šoli Ob Dravinji izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik nemščina, šport, tehnika in računalništvo.

Do 30. 9. tekočega leta imajo učenci čas za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov imajo učenci v 7., 8. in 9. razredu tudi IZBIRNE PREDMETE iz:

 • DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNEGA SKLOPA in
 • NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKEGA SKLOPA.

V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci možnost izbrati tudi neobvezen izbirni predmet. V naslednjem šolskem letu bo to FRANCOŠČINA.

UČENEC LAHKO IZBERE:

 • 2 uri izbirnih predmetov tedensko – OBVEZNO ali
 • 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni: če se učenec odloči za obiskovanje izbirnega predmeta, ki se izvaja dve uri tedensko lahko izbere dva enourna predmeta, ali enega, ki se izvaja dve uri tedensko (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko).

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javnim veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi morajo navesti, ali želijo, da je otrok oproščen eno ali dve uri izbirnih predmetov. O oprostitvi odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto. Če se učenec vpiše v glasbeno šolo v avgustovskem roku, je potrebno osnovni šoli posredovati vlogo do 31. avgusta.

IZBIRNI PREDMETI:

 • So obvezni del pouka, neopravičeno izostajanje od ur pouka ima za posledico NEOPRAVIČENO URO.
 • So umeščeni v urnik posameznega razreda.
 • Predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če ima učenec ob koncu šolskega leta negativno oceno pri izbirnem predmetu, opravlja popravni izpit. Če izpita ne opravi, razred ponavlja.
 • Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za spremembo – popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko v še proste skupine, ki so časovno usklajene z urnikom obveznih predmetov za njegov razred. Zaradi popravka ne more razpasti že formirana skupina ali nastati nova skupina.

Učenci 7., 8. in 9. r. na Osnovni šoli Ob Dravinji lahko v šol. letu 2019/2020 izbirajo med sledečimi izbirnimi predmeti:

 • Sodobna priprava hrane
 • Načini prehranjevanja
 • Nemščina I, II, III
 • Francoščina I
 • Likovno snovanje I, II, III
 • Šolsko novinarstvo
 • Multimedija
 • Urejanje besedil
 • Računalniška omrežja
 • Obdelava gradiv – les
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Izbrani šport ODBOJKA
 • Izbrani šport NOGOMET
 • Poskusi v kemiji
 • Čebelarstvo
 • Glasbeni projekt

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

NPZ opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Učenci 6. razreda opravljajo preizkus iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, znanost in šport.

V šolskem letu 2019/2020 je tretji predmet na Osnovni šoli Ob Dravinji ZGODOVINA.

NPZ bo v šolskem letu 2019/2020 potekalo po razporedu:

DATUM PREDMET RAZRED
Torek, 5. 5. 2020 Slovenščina 6., 9.
Četrtek, 7. 5. 2020 Matematika 6., 9.
Ponedeljek, 11. 5. 2020

Angleščina

Tretji predmet (zgodovina)

6.

9.

 Vse informacije glede nacionalnega preverjanja znanja so objavljene na spletni strani Republiškega izpitnega centra (RIC):

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/


STATUS ŠPORTNIKA/UMETNIKA

Učenci, ki želijo v tem šolskem letu pridobiti status športnika oz. umetnika, morajo vlogo oddati v tajništvo do 30. 9.  tekočega leta.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status učenca perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. Šola podatke pridobi v Seznamu registriranih športnikov, objavljenem na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija


VPIS V SREDNJO ŠOLO / POKLICNO USMERJANJE IN SVETOVANJE

Pred učenci zaključnih razredov se pojavlja veliko vprašanj, povezanih s prihodnostjo. Nekateri izmed njih se bodo že ob koncu osnovne šole odločili za poklic, drugi bodo z nadaljevanjem šolanja na gimnaziji odločitev glede poklicnega področja odložili za nekaj let.

Izbira poklica oz. srednje šole pa je v vsakem primeru zelo pomembna odločitev za vsakega devetošolca. Potrebno je dobro poznati samega sebe, v veliko pomoč pa so informacije o različnih možnostih izobraževanja, značilnostih posameznih poklicev in poklicnih področij.

Na šoli poskušamo v čim večji meri informirati devetošolce in jim svetovati pri izbiri srednje šole glede na zanimanje in šolski uspeh posameznega učenca.

Vpis učencev v srednje šole poteka meseca aprila za naslednje šolsko leto. Vpis organiziramo v šoli, saj želimo starše razbremeniti dodatnih skrbi.

Več informacij lahko dobite na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Glede opisov posameznih poklicev priporočamo spletno stran: https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

Pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni poti … vam bodo v veliko pomoč informacije na spletni strani: https://www.mojaizbira.si/

Predvidoma meseca junija vsako leto se lahko bodoči dijaki potegujejo za različne vrste štipendij. Vse informacije o štipendijah lahko dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. (http://www.sklad-kadri.si/)


UŠI

PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE UŠIVOSTI

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu pa tudi izven, in to po navadi veliko prej, preden se problem sploh zazna.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne more nadomestiti ne šola ne zdravstvena služba – smo jim pa lahko v pomoč. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. L. št. 33, 30. 3. 2006) staršem nalaga odgovornost in obveznost razuševanja in jih seznani s posledicami odklanjanja njihovih obveznosti. Zaposleni v šoli nismo dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

 1. V primeru, ko starši opazijo uši ali gnide pri svojemu otroku, morajo to sporočiti razredniku, šolski svetovalni službi ali ravnateljici. Pri tem je pomembno, da starši povedo, kateri oddelek obiskuje otrok, ni pa potrebno povedati imena in priimka otroka.
 2. Šolska svetovalna služba pripravi obvestilo o pojavu naglavnih uši za starše, s katerim slednjim naloži, da takoj, ko je to mogoče, izvedejo razuševanje, v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Šola v obvestilu staršem sporoči, kje lahko najdejo navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme biti razlog, da se otroka pošlje domov, da se mu prepove gibanje ali da se ga izolira iz okolja. Pomembno je, da nikoli javno ne izpostavimo otroka, ki ima uši, ker ne moremo z gotovostjo vedeti, kdo je vir za širjenje ušivosti in zato, da otroka ne stigmatiziramo.
 3. Starši podpisana obvestila vrnejo razredniku, hranijo pa se v šolski svetovalni službi.
 4. Ob ponovnem obvestilu, da ušivost ni odpravljena, šolska svetovalna služba pripravi obvestilo za starše, hkrati pa tudi soglasje, v katerem starši s podpisom dovolijo, da v oddelku, kjer sumimo, da je vir za širjenje ušivosti, preventivna sestra Zdravstvenega doma Slov. Konjice opravi pregled lasišča otrok. Podpisana soglasja zbere razrednik, hranijo pa se v šolski svetovalni službi.
 5. Starše, ki niso poskrbeli za učinkovito razuševanje, šolska svetovalna služba v sodelovanju s preventivno sestro povabi na individualni razgovor, v katerem jim razloži pomen sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Šola poskuša ugotoviti razloge za nesodelovanje in pomaga pri iskanju rešitev.
 6. Če starši še vedno ne poskrbijo za odpravo ušivosti, šola oz. šolska svetovalna služba o tem obvesti Inštitut za varovanje zdravja RS, Območni zavod za zdravstveno varstvo in Zdravstveno inšpekcijo.
 7. Šolska svetovalna služba o vseh aktivnostih, v zvezi s pojavom ušivosti, sproti obvešča ravnateljico.

Priloga:

 • Preprečevanje in odpravljanje ušivosti – vloga vzgojno izobraževalnih zavodov

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprecevanje_in_odpravljanje_usivosti_-_vloga_vzgojno-izobrazevalnih_zavodov.pdf

 • Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf

 • Kako odkrijemo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odkrijemo_usi_plakat_2.pdf

 • Kako odstranimo uši

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kako_odstranimo_usi_plakat_3.pdf

Šolska svetovalna služba                                                                Ravnateljica

Simona Pozeb                                                                           Mag. Nevenka Brdnik

Dragica Taks Rutar

Predstavljeno: Svet staršev OŠ Ob Dravinji, Slov. Konjice, dne 2. 10. 2013