1. UVOD

Spoštovani starši.                           

Po enajstih tednih poteka izobraževanja na daljavo v OŠ, se v torek, 26. januarja 2021, v šolo vračajo učenci 1. triletja. Starši ste  razrednikom sporočili morebitne posebnosti ob vračanju vaših otrok. Veseli smo dejstva, da se v šolo vračajo učenci 1. triletja in upamo, da se bodo kmalu vračali tudi učenci višjih razredov. MIZŠ je v sodelovanju z ZRSŠ in z NIJZ, določilo, da v trenutni epidemiološki situaciji za osnovne šole velja C-OŠ model izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Osnovne značilnosti C-OŠ modela so:

 • v šoli poteka pouk od 1. do 3. razreda,
 • pouk se organizira v skupine, ki so določeni s standardi in normativi,
 • izvajanje pouka poteka v homogenih skupinah,
 • skupine učencev se v času pouka ne mešajo,
 • na šoli veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Potrebno bo dosledno upoštevati priporočila NIJZ in se obnašati samozaščitno ter odgovorno. Podobno, kot smo to že počeli v času prvega vala epidemije in  v mesecu septembru in oktobru.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v torek, 26. januarja pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan, ki pa so ga že spoznali v času 1. vala epidemije. Tokrat bo neznanih stvari manj in verjamemo, da se bodo učenci hitro navadili.

Potrebno bo vse samozaščitne ukrepe ponoviti in jih čim bolj ponotranjiti in poskrbeti, da se bodo učenci vračali v varen, a hkrati prijeten in spodbuden šolski prostor.

Naprošamo vas, da se z učenci doma pogovorite o vračanju v šole in o pomembnosti upoštevanja ukrepov; higiene kašlja, umivanja rok, nošenja mask.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

Prav je, da se vsi zavedamo, da se z vključitvijo otroka v šolo povečuje tveganje za okužbo zaradi povečanja stikov. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi in imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na zelo resno epidemiološko sliko v državi, je šola dolžna upoštevati stroge higienske ukrepe in protokole čiščenja  v skladu s priporočili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že ob začetku šol. leta 2020/21 smo učence ponovno seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, ponovili vse preventivne ukrepe in uredili infografike z ukrepi NIJZ po celotni šoli in po učilnicah.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Pravilno ravnanje z masko.
 • Temeljito in redno zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

V avli je urejena info točka, po šoli in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

Pri tem bo potrebno veliko truda pri čim večji doslednosti pri vzdrževanju medosebne varnostne razdalje pri gibanju v šolskih prostorih.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Pri učencih 1. triletja maska ni potrebna in zahtevana znotraj matičnega razreda v mehurčku.  Učenci nosijo maske izven učilnice v skupnih prostorih.

Naprošamo vas, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prihajalo do nepotrebnega strahu.

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

 • Glavni vhod v šolo in vhod I. triletja sta zaklenjena.
 • Učenci I. triletja vstopajo v šolo pri vhodu v I. triletje.
 • Starši se boste proti vhodu pomikali po označenem koridorju, kjer boste ohranjali 1,5 metrsko medosebno razdaljo.
 • Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši boste otroka pospremili do vhoda.
 • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi.
 • Ob odhodu iz šole starši otroka počakate zunaj; dežurni učitelj bo otroka pospremil do izhoda.

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 5.30) in podaljšano bivanje (do 16.15).

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti, in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Prevozi se izvajajo na način, ko potniki v avtobusu sedijo v cikcak razporeditvi. V ta namen potniki sedejo na označena mesta. Prav tako si otroci morajo ob vstopu na avtobus razkužiti roke na ter nositi zaščitne maske.

Učenci pridejo v šolo po spodaj navedenem razporedu:

 • Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo ob uri, ki so jo navedli v prijavnici v JUV /VV.

Učenci, ki niso vključeni v JV ali VV prihajajo v šolo malce pred pričetkom pouka:

 • Učenci 1. razredov predvidoma pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 2. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.10

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

Učenci bodo na kosilo odhajali po ustaljenem urniku in po končanem pouku obveznega predmetnika.

4.4 Organizacija VIZ dela

V skladu s priporočili bodo dejavnosti obveznega in razširjenega programa potekale znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru, vsakemu razredu je dodeljena matična učilnica.

Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo. Določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih določen razred uporablja. Ves čas se ohranja dodeljeni sedežni red.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učitelj je ves čas prisoten v razredu.

Tudi individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč, se izvaja od 1. do 3. razreda v šoli, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

Učenci v OŠ OB DRAVINJI in na PODRUŽNICI TEPANJE

RAZREDUČILNICAUčiteljicaŠOLA
1. a201Brigita Štefane,  Anita Dolencmatična šola
1. b202Angelca Mlakar, Špela Sivkamatična šola
2. a102Miša Lešnikmatična šola
2. b101Urška Grolegermatična šola
3. a301Marija Kuzman Viličmatična šola
3. b302Milena Strmšekmatična šola
3. c103Romana Pokornmatična šola
   
1. + 2. r Tepanjespodnja učilnica – desnoAntonija Levart Eva Klokočovnikpodružnica
3. r Tepanje3. razredVenesa Brglezpodružnica

4.5 Urnik

Pouk bo potekal po rednem urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol. Upoštevali bomo priporočilo, da učenci odmore preživljajo v učilnicah, šport pa se bo (glede na vreme) pretežno izvajal na prostem. 

Učenci naj prihajajo v šolo športno oblečeni, s sabo naj imajo rezervno majico. Učenci ne menjavajo učilnic, zato se pouk v manjših učnih skupinah ne bo izvajal.

Izvajali bomo pouk NIP angleščine v 1. razredu. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru iste skupine.

4.6 Učne vsebine

Učitelji bodo prvi teden pouka v šoli veliko časa, skladno s Priporočili ZRSŠ namenili vzpostavitvi higienskega režima med učenci, spoznavanju spremenjenega hišnega reda in šolskega prostora, navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Veliko časa bodo posvetili gibanju na prostem, pogovoru o tem, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma, skratka poskrbeli bodo, da bo uvajanje potekalo postopoma, brez stisk.

Pregledali bodo zvezke in se postopoma lotili ponavljanja in utrjevanja učnih vsebin.

4.7 Šolske potrebščine in ostala oprema

Učenci naj prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo.

Učenci šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic.

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e- pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke.

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Pogovorite se z njimi tudi o nošenju mask. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

4.10 Zobozdravstvena oskrba

Šolska zobozdravnica dr. Aleksandra Ledl sporoča, da bo v šolski ambulanti  potekala zobozdravstvena oskrba otrok. O posegu vas bodo obvestili, naprošajo pa, da se o posebni varovalni opremi zobozdravnice z otroci pogovorite.

Spoštovani starši.

Veseli smo, da se po dolgem času izobraževanja na daljavo, naši učenci in učenke I. triletja vračajo v šolo.

V torek, 26. januarja, se bomo z našimi učenci srečali v spremenjenem šolskem prostoru, s spremenjenimi navadami, a hkrati navadami, ki smo jih že vajeni iz prvega vala epidemije.

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh, kolikor je z naše strani mogoče.

Z vso vnemo in odgovornostjo pa se bomo kljub drugačnim časom ponovno posvetili našemu osnovnemu poslanstvu – pedagoškemu delu z učenci v živo, ki smo a vsi tako željno pričakovali.

Ravnateljica  mag. Nevenka Brdnik

Priloge: