VPIS V 1. RAZRED

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE OB DRAVINJI

(šolsko leto 2019/2020)

 

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K).

 

Vpis (44. člen)

 

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis (45. člen)

 

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 

V mesecu februarju 2020 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.


Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja (47. člen)

 

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Šolski okoliš (48. člen)

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Prepis na drugo osnovno šolo

 

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

  • vpišete otroka pri nas,
  • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedite razloge za prešolanje.

 

Zdravniški pregled

 

Zdravniški pregled se opravlja pri šolski zdravnici dr. Dragici Mitrovi v ZD Slov. Konjice. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 03 758 17 08.

 

Kontaktna oseba

 

Dragica Taks Rutar, šolska svetovalna delavka, vodi vpisni postopek in za več informacij je dosegljiva na telefonsko številko 03 757 27 33 ali na elektronsko pošto dragica.taks-rutar@obdravinji ali osebno po predhodnem dogovoru v pisarni šolske svetovalne delavke.

 

Obrazci, ki so potrebni za vpis:

  • vpisni list,
  • soglasje za obdelavo in zbiranje podatkov,
  • prijava v oddelek jutranjega varstva in oddelek podaljšanega bivanja,

so na voljo pri svetovalni delavki ob vpisu.

DOKUMENTI: